Jaarrekening

Balans en de toelichting

Balans en de toelichting

Activa

31-12-2022

31-12-2021

Passiva

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

Vaste passiva

Bedragen x € 1.000

Immateriële vaste activa

10.205

10.522

Eigen vermogen

276.378

224.554

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

10.205

10.522

Algemene Reserve

58.096

58.242

Bestemmingsreserves

194.416

144.963

Gerealiseerd resultaat boekjaar

23.866

21.349

Materiële vaste activa

756.266

727.983

Voorzieningen

11.187

9.486

Investeringen met een economisch nut

489.316

472.776

Voorzieningen ter egalisering van kosten

1.565

1.048

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

166.868

166.804

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

9.622

8.438

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

85.061

73.372

In erfpacht

15.021

15.031

Financiële vaste activa

49.339

61.425

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

521.406

625.025

Kapitaalverstrekkingen

4.742

4.742

Obligatieleningen

61.500

0

Leningen

8

10

Onderhandse leningen

456.625

621.546

Overige langlopende leningen

38.661

47.823

Waarborgsommen

226

203

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

5.928

8.850

Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

3.055

3.276

Totaal vaste activa

815.810

799.930

Totaal vaste passiva

808.971

859.065

Activa

31-12-2022

31-12-2021

Passiva

31-12-2022

31-12-2021

Vlottende activa

Vlottende passiva

Bedragen x € 1.000

Voorraden

25.731

23.697

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

12.062

19.181

Grond- en hulpstoffen

0

0

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

0

0

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

25.405

23.371

Overige kasgeldleningen

0

3.275

Gereed product en handelsgoederen

326

326

Banksaldi (schuld)

257

257

Overige schulden

11.805

15.649

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

56.454

97.595

Overlopende passiva

150.157

126.458

Vorderingen op openbare lichamen

1.715

499

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

21.126

14.816

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

53.798

44.307

Rekening-courantverhouding met het Rijk

35.590

74.222

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

75.233

67.335

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

0

0

Overige vorderingen

19.149

22.874

Liquide middelen

535

327

Banksaldi

466

228

Kassaldi

69

99

Overlopende activa

72.661

83.155

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel

12.201

15.659

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

60.460

67.496

Totaal vlottende activa

155.381

204.774

Totaal vlottende passiva

162.219

145.639

1

De naam van de post Nog te ontvangen erfpacht canon op de balans (2021: € 8,9 miljoen) is aangepast in 'Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer' conform de richtlijnen van de BBV.

De posten 'Obligo's' (2021: € 0,4 miljoen) en 'Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht' (2021: € 2,8 miljoen) zijn op de balans samengevoegd (2021: € 3,3 miljoen) en de naam daarvan is aangepast in 'Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer' conform de richtlijnen van de BBV.

Deze pagina is gebouwd op 07/24/2023 15:10:39 met de export van 07/24/2023 14:35:24