Jaarrekening

Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa tabel)

Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa tabel)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023

Verstrekker

Uitkeringscode

Specifieke
uitkering

Juridische
grondslag

Ontvanger

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

JenV

A5

Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme

Naam hoofdcategorie

Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)

Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.

Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie

Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht

Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A5/01

Indicator: A5/02

Indicator: A5/03

Indicator: A5/04

Indicator: A5/05

Indicator: A5/06

1

Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme;

Ja

€ 29.800

€ 29.800

Ja

Connform wijziging susbidiebesluit door ministerie op 22 december 2022

2

Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;

Ja

€ 0

€ 232.327

Ja

Connform wijziging susbidiebesluit door ministerie op 22 december 2022

3

Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;

Ja

€ 0

€ 62.494

Ja

Connform wijziging susbidiebesluit door ministerie op 22 december 2022

4

Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;

Ja

€ 1.460

€ 1.460

Ja

Connform wijziging susbidiebesluit door ministerie op 22 december 2022

5

Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;

Ja

€ 0

€ 141.820

Ja

Connform wijziging susbidiebesluit door ministerie op 22 december 2022

6

Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme.

Ja

€ 0

€ 0

Ja

Connform wijziging susbidiebesluit door ministerie op 22 december 2022

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A5/07

Indicator: A5/08

Ja

Ja

JenV

A6

Specifieke Uitkering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC)

Totale besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Totale cofinanciering (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A6/01

Indicator: A6/02

Indicator: A6/03

Indicator: A6/04

€ 1.113.017

€ 2.065.127

€ 405.128

Ja

Projectnaam/nummer

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven

Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A6/05

Indicator: A6/06

Indicator: A6/07

1

Jeugd en Jongerenwerk 3.0

Ja

2

Stichting Arnhemse Straatcoaches

Ja

3

Preventief Interventie Team

Ja

4

Prospect4Cash

Ja

5

Informatieknooppunt Risicojeugd

Ja

6

Ingrijpen en Aanpakken

Ja

JenV

A9

Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021

Naam hoofdcategorie

Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)

Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie

Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie

Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht

Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A9/01

Indicator: A9/02

Indicator: A9/03

Indicator: A9/04

Indicator: A9/05

Indicator: A9/06

1

Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering, (gewelddadig) extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering naar (gewelddadig) extremisme;

Ja

€ 0

€ 5.938

Nee

2

Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;

Ja

€ 0

€ 232.500

Nee

3

Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij het signaleren van mogelijke radicalisering

Ja

€ 0

€ 85.500

Nee

4

Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die direct betrokken zijn bij de lokale integrale aanpak;

Ja

€ 0

€ 63.633

Nee

5

Preventie-activiteiten voor radicaliserende personen en de directe omgeving;

Ja

€ 0

€ 0

Nee

6

Preventie-activiteiten die de weerbaarheid versterken van specifieke groepen en individuen die mogelijk vatbaar zijn voor radicalisering;

Ja

€ 0

€ 150.000

Nee

7

Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme.

Ja

€ 0

€ 0

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A9/07

Indicator: A9/08

Ja

Ja

JenV

A10

Regeling financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

Besteding aan beleidsdoelstelling (jaar T)?

Cumulatieve besteding aan beleidsdoelstelling (t/m jaar T)

Huisvesting gerealiseerd in (jaar T)? (Ja/Nee)

Toelichting als bij één van de vorige indicatoren “nee” is ingevuld

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A10/01

Indicator: A10/02

Indicator: A10/03

Indicator: A10/04

Indicator: A10/05

€ 0

€ 0

Nee

project niet gestart/geen uitstel

Ja

JenV

A13

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: A13/01

Indicator: A13/02

Indicator: A13/03

Indicator: A13/04

Indicator: A13/05

€ 116.828

Ja

€ 0

€ 116.828

Ja

JenV

A14

Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2022

Naam hoofdcategorie

Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)

Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie

Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie

Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht

Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A14/01

Indicator: A14/02

Indicator: A14/03

Indicator: A14/04

Indicator: A14/05

Indicator: A14/06

1

Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering, (gewelddadig) extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering naar (gewelddadig) extremisme;

Ja

€ 35.750

€ 35.750

Nee

2

Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;

Ja

€ 363.249

€ 363.249

Nee

3

Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij het signaleren van mogelijke radicalisering

Ja

€ 78.564

€ 78.564

Nee

4

Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die direct betrokken zijn bij de lokale integrale aanpak;

Ja

€ 13.264

€ 13.264

Nee

5

Preventie-activiteiten voor radicaliserende personen en de directe omgeving;

Ja

€ 55.000

€ 55.000

Nee

6

Preventie-activiteiten die de weerbaarheid versterken van specifieke groepen en individuen die mogelijk vatbaar zijn voor radicalisering;

Ja

€ 117.905

€ 117.905

Nee

7

Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme.

Ja

€ 0

€ 0

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A14/07

Indicator: A14/08

Ja

Ja

JenV

A16

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022

Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)

Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)

Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten

Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie

Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: A16/01

Indicator: A16/02

Indicator: A16/03

Indicator: A16/04

Indicator: A16/05

Indicator: A16/06

€ 6.902.000

€ 3.431.220

€ 701.748

€ 0

€ 0

€ 833.648

Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO

Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)

Berekening totale besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Som indicatoren 01 t/m 08

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A16/07

Indicator: A16/08

Indicator: A16/09

Indicator: A16/10

Indicator: A16/11

€ 0

€ 255.360

€ 12.123.976

€ 12.123.976

Nee

JenV

A17

Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Project afgerond in jaar T (Ja/Nee)

Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A17/01

Indicator: A17/02

Indicator: A17/03

Indicator: A17/04

€ 0

€ 0

Nee

project start in 2023

FIN

B2

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)

Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)

Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)

Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)

Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)

Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)

Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2

Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/01

Indicator: B2/02

Indicator: B2/03

Indicator: B2/04

Indicator: B2/05

Indicator: B2/06

34

664

9

337

Nee

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/07

Indicator: B2/08

Indicator: B2/09

Nee

€ 305.887,00

€ 653.701,00

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: B2/10

Indicator: B2/11

Indicator: B2/12

Indicator: B2/13

Indicator: B2/14

Indicator: B2/15

€ 655.316

€ 1.704.503

€ 58.404

€ 158.541

€ 0

€ 0

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: B2/16

Indicator: B2/17

Indicator: B2/18

Indicator: B2/19

Indicator: B2/20

Indicator: B2/21

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Totaal

Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/22

Indicator: B2/23

Indicator: B2/24

Indicator: B2/25

Indicator: B2/26

€ 1.019.607

BZK

C9

Specifieke uitkering woningbouwimpuls

Projectnaamnummer

Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht

Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)

Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht

Toelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Tranche 1 t/m 3

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Indicator: C9/01

Indicator: C9/02

Indicator: C9/03

Indicator: C9/04

Indicator: C9/05

Indicator: C9/06

1

2021-0000089872

Ja

0

Nee

Reeds gestart met het voorbereiden van de werkzaamheden, eerder dan geraamd.

€ 845.872

Kopie projectnaam/ nummer

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)

Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht

Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen

Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)

Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C9/07

Indicator: C9/08

Indicator: C9/09

Indicator: C9/10

Indicator: C9/11

Indicator: C9/12

1

2021-0000089872

€ 0

Ja

0

Nee

BZK

C10

Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf verantwoordingsjaar 2020 tot einde looptijd

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting op niet-afgeronde projecten

Gemeente en Provincies

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C10/01

Indicator: C10/02

Indicator: C10/03

Indicator: C10/04

Indicator: C10/05

1

€ 64.654

€ 526.408

Ja

Ja

BZK

C11

Regeling procesgeld woondeal regio Arnhem-Nijmegen

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeente Arnhem

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C11/01

Indicator: C11/02

Indicator: C11/03

€ 100.084

€ 210.975

Nee

BZK

C30

Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen

Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk

Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-readygemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk

Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)

Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Indicator 06 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld

Verplicht als bij indicator 05 'Nee' is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C30/01

Indicator: C30/02

Indicator: C30/03

Indicator: C30/04

Indicator: C30/05

Indicator: C30/06

-€ 55.577

€ 0

0

0

Ja

N.v.t. nog net in uitvoering

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: C30/07

Nee

BZK

C31

Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging

Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controlen n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C31/01

Indicator: C31/02

Indicator: C31/03

Indicator: C31/04

Indicator: C31/05

€ 174.057

€ 245.438

€ 0

Nee

BZK

C32

Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen

Beschikkingsnummer /naam

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)

Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C32/01

Indicator: C32/02

Indicator: C32/03

Indicator: C32/04

Indicator: C32/05

Indicator: C32/06

1

SUVIS21-00905013

€ 0

€ 0

Ja

Nee

2

SUVIS21-01084667

€ 0

€ 0

Ja

Nee

3

SUVIS21-01084655

€ 0

€ 4.098

Ja

Nee

4

SUVIS21-00904254

€ 0

€ 0

Ja

Nee

5

SUVIS21-00903693

€ 0

€ 0

Ja

Nee

6

SUVIS21-00904515

€ 0

€ 0

Ja

Nee

7

SUVIS21-00904523

€ 0

€ 0

Ja

Nee

8

SUVIS21-01058158

€ 0

€ 0

Ja

Nee

9

SUVIS21-01006240

€ 0

€ 97.724

Ja

Nee

10

SUVIS21-01038143

€ 0

€ 0

Nee

onderzoek/verzoek uitstel loopt

Nee

11

SUVIS21-00903705

€ 0

€ 0

Ja

Nee

12

SUVIS21-01139208

€ 0

€ 599

Ja

Nee

13

SUVIS21-01139674

€ 0

€ 599

Ja

Nee

14

SUVIS21-01139689

€ 0

€ 599

Ja

Nee

15

SUVIS21-01139767

€ 0

€ 599

Ja

Nee

16

SUVIS21-01139776

€ 0

€ 599

Ja

Nee

17

SUVIS21-01139781

€ 0

€ 599

Ja

Nee

18

SUVIS21-01139943

€ 0

€ 599

Ja

Nee

19

SUVIS21-01139966

€ 0

€ 599

Ja

Nee

20

SUVIS21-01140037

€ 0

€ 599

Ja

Nee

21

SUVIS21-01140053

€ 0

€ 599

Ja

Nee

22

SUVIS21-01140124

€ 0

€ 3.255

Ja

Nee

23

SUVIS21-01140132

€ 0

€ 3.255

Ja

Nee

24

SUVIS21-01187525

€ 0

€ 599

Ja

Nee

25

SUVIS21-01187533

€ 0

€ 599

Ja

Nee

26

SUVIS21-01187539

€ 0

€ 599

Ja

Nee

27

SUVIS21-01187545

€ 0

€ 599

Ja

Nee

28

SUVIS21-01188970

€ 0

€ 599

Ja

Nee

29

SUVIS21-01188978

€ 0

€ 599

Ja

Nee

30

SUVIS21-01188984

€ 0

€ 599

Ja

Nee

31

SUVIS21-03064282

€ 0

€ 0

Ja

Nee

32

SUVIS21-03064374

€ 0

€ 0

Ja

Nee

33

SUVIS21-03064362

€ 0

€ 0

Ja

Nee

Kopie Beschikkingsnummer/Naam

Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)

Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: C32/07

Indicator: C32/08

Indicator: C32/09

1

SUVIS21-00905013

N.v.t.

2

SUVIS21-01084667

N.v.t.

3

SUVIS21-01084655

N.v.t.

4

SUVIS21-00904254

N.v.t.

5

SUVIS21-00903693

N.v.t.

6

SUVIS21-00904515

N.v.t.

7

SUVIS21-00904523

N.v.t.

8

SUVIS21-01058158

N.v.t.

9

SUVIS21-01006240

N.v.t.

10

SUVIS21-01038143

N.v.t.

11

SUVIS21-00903705

N.v.t.

12

SUVIS21-01139208

N.v.t.

13

SUVIS21-01139674

N.v.t.

14

SUVIS21-01139689

N.v.t.

15

SUVIS21-01139767

N.v.t.

16

SUVIS21-01139776

N.v.t.

17

SUVIS21-01139781

N.v.t.

18

SUVIS21-01139943

N.v.t.

19

SUVIS21-01139966

N.v.t.

20

SUVIS21-01140037

N.v.t.

21

SUVIS21-01140053

N.v.t.

22

SUVIS21-01140124

N.v.t.

23

SUVIS21-01140132

N.v.t.

24

SUVIS21-01187525

N.v.t.

25

SUVIS21-01187533

N.v.t.

26

SUVIS21-01187539

N.v.t.

27

SUVIS21-01187545

N.v.t.

28

SUVIS21-01188970

N.v.t.

29

SUVIS21-01188978

N.v.t.

30

SUVIS21-01188984

N.v.t.

31

SUVIS21-03064282

N.v.t.

32

SUVIS21-03064374

N.v.t.

33

SUVIS21-03064362

N.v.t.

BZK

C41B

Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw

Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen

Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen

Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41B/01

Indicator: C41B/02

Indicator: C41B/03

Indicator: C41B/04

Indicator: C41B/05

Indicator: C41B/06

1

030005 Provincie Gelderland

€ 212.021

€ 212.021

€ 212.022

1

1

Kopie provinciecode

Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41B/07

Indicator: C41B/08

Indicator: C41B/09

1

030005 Provincie Gelderland

0

Nee

BZK

C43

Regeling reductie energiegebruik woningen

Beschikkingsnummer/naam

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aantal bereikte woningen

Toelichting

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C43/01

Indicator: C43/02

Indicator: C43/03

Indicator: C43/04

Indicator: C43/05

Indicator: C43/06

RREW2020-00452328/ C43

€ 330.378

€ 653.341

8.483

In totaal zijn 8483 huishoudens bereikt met de volgende middelen: Arnhem Aan bon (4175), Arnhem Aan tas (2500), Energiecoach (600), Woonwensenscan (330), project minima Malburgen (600) en via acties woningcorporaties (428).

Ja

Totaal aantal bereikte huurwoningen

Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Indicator: C43/07

Indicator: C43/08

6.547

Ja

BZK

C47

Volkshuisvesting

Deelplannaam

Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is in (jaar T)

Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is (t/m jaar T)

Aantal volledig gerealiseerde geherstructureerde woningen (inclusief labelstappen) (t/m jaar T)

Besteding (jaar T) - per deelplan

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022

Zelfstandige uitvoering

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C47/01

Indicator: C47/02

Indicator: C47/03

Indicator: C47/04

Indicator: C47/05

Indicator: C47/06

1

Arnhem-Oost

10

10

0

€ 274.131

€ 332.103

Kopie deelplannaam

Totale opbrengsten (jaar T) per deelplan

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) per deelplan

Zelfstandige uitvoering

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C47/07

Indicator: C47/08

Indicator: C47/09

Indicator: C47/10

1

Arnhem-Oost

€ 10.000

€ 10.000

€ 117.485

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C47/11

Indicator: C47/12

Ja

Nee

BZK

C55

Aanpak energiearmoede

Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/01

Indicator: C55/02

Indicator: C55/03

Indicator: C55/04

Indicator: C55/05

Indicator: C55/06

274

€ 175.306

€ 175.306

5

€ 9.227

€ 9.227

Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.

Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/07

Indicator: C55/08

Indicator: C55/09

804

€ 218.241

€ 218.241

Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)

Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)

Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)

Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)

Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.

Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/10

Indicator: C55/11

Indicator: C55/12

Indicator: C55/13

Indicator: C55/14

Indicator: C55/15

1.666

1.475

815

0

804

38

BZK

C56

Regeling huisvesting aandachtsgroepen

Beschikkingsnummer

Projectnaam

Besteding (jaar T) per project

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project

Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)

Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C56/01

Indicator: C56/02

Indicator: C56/03

Indicator: C56/04

Indicator: C56/05

Indicator: C56/06

1

RHA2021-02276361

Uitbreiding Woonwagenlocaties Arnhem

€ 87.730

€ 87.730

0

0

2

RHA2021-02276353

Flexwonen Arnhem

€ 0

€ 0

0

0

Kopie Projectnaam

Opbrengsten jaar T

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)

Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)

De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)

Zelfstandige uitvoering (ja/nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C56/07

Indicator: C56/08

Indicator: C56/09

Indicator: C56/10

Indicator: C56/11

Indicator: C56/12

1

Uitbreiding Woonwagenlocaties Arnhem

€ 0

€ 0

Ja

Ja

Ja

2

Flexwonen Arnhem

€ 0

€ 0

Ja

Nee

Ja

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C56/13

Indicator: C56/14

Nee

n.v.t.

BZK

C62

Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire

Gederfde opbrengsten
(jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C62/03

Indicator: C62/04

€ 2.078

Nee

BZK

C85

Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

Projectnaam

Cumulatief aantal flex- of transformatiewoningen gerealiseerd per project (t/m jaar T) - betreft totalen

Cumulatief aantal woningen gerealiseerd voor Ontheemden of vergunninghouders per project (t/m jaar T) - betreft totalen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden

Gemeenten

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C85/01

Indicator: C85/02

Indicator: C85/03

Indicator: C85/04

Indicator: C85/05

1

flexwoningen Arnhem

0

0

€ 0

€ 0

Kopie projectnaam

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C85/06

Indicator:C85/07

Indicator: C85/08

1

flexwoningen Arnhem

Ja

Nee

BZK

V3

Verzameluitkering

Besteding aan het brede beleidsdoel van het ministerie van BZK ter hoogte van het beschikte bedrag (Ja/Nee)?

Aard controle D1

Indicator: V3/01

Nee

OCW

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8/01

Indicator: D8/02

Indicator: D8/03

Indicator: D8/04

Indicator: D8/05

€ 4.584.720

€ 2.193.134

€ 520.982

-€ 239.668

€ 1.364.826

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8/06

Indicator: D8/07

Indicator: D8/08

Indicator: D8/09

Indicator: D8/10

1

OCW

D10

Volwasseneneducatie

Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling)

Reservering educatie voorgaand jaar (jaar T-1) [beschikking OCW]

Totaal beschikbare middelen educatie (jaar T)

Besteding (jaar T) van educatie

Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Contactgemeenten

Bij lagere besteding dan beschikbare middelen

Bij hogere besteding dan beschikbare middelen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D10/01

Indicator: D10/02

Indicator: D10/03

Indicator: D10/04

Indicator: D10/05

Indicator: D10/06

€ 1.734.717

€ 104.519

€ 1.839.236

€ 1.499.705

€ 339.531

€ 0

OCW

D11

Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie

Besteding (jaar T) contact gemeente

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: D11/01

Indicator: D11/02

Indicator: D11/03

€ 17.358

€ 17.358

Nee

OCW

D12

Regionale meld- en coördinatiefunctie

Besteding (jaar T) contactgemeente

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D12/01

Indicator: D12/02

Indicator: D12/03

€ 855.236

€ 112.391

Nee

OCW

D12A

Regionaal programma voortijdig schoolverlaten

Besteding (jaar T) contactgemeente

Besteding aan contactschool (jaar T)

Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D12A/01

Indicator: D12A/02

Indicator: D12A/03

Indicator: D12A/04

Indicator: D12A/05

€ 371.000

€ 0

€ 371.000

€ 373

Nee

OCW

D14

Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld

Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen

Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D14/01

Indicator: D14/02

Indicator: D14/03

Indicator: D14/04

Indicator: D14/05

€ 1.935.157

€ 0

€ 303.475

€ 0

€ 628.459

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D14/06

Indicator: D14/07

Indicator: D14/08

Indicator: D14/09

1

OCW

D19

Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden

Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: D19/01

Indicator: D19/02

Indicator: D19/03

€ 21.417

€ 21.471

Nee

OCW

D21

Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur

Naam instelling of samenwerkingsverband

Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverband

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: D21/01

Indicator: D21/02

Indicator: D21/03

Indicator: D21/04

Indicator: D21/05

1

St. Soulcypher

€ 0

€ 0

Nee

Hiphophub

2

St Generale Oost

€ 0

€ 0

Nee

Jongerenateliers

3

St Rozet

€ 0

€ 0

Nee

Graffiti vrijplaats

IenW

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E3/01

Indicator: E3/02

Indicator: E3/03

Indicator: E3/04

Indicator: E3/05

Indicator: E3/06

1

BSV/22/00316

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2

IenW/BSK-2020/16764

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

3

IenW/BSK-2021/14778

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)

Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E3/07

Indicator: E3/08

Indicator: E3/09

Indicator: E3/10

Indicator: E3/11

Indicator: E3/12

1

BSV/22/00316

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

2

IenW/BSK-2020/16764

€ 19.600

€ 32.795

€ 0

Ja

3

IenW/BSK-2021/14778

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

92

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

Indicator: E20/04

€ 16.370

€ 908.866

€ 454.433

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1

115 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom | aantal in st

Nee

2

in 2021 gedaan.

2

109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st

Nee

0

3

110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone | aantal in st

Nee

0

4

112 Inrichten van een schoolzone door snelheidsbeïnvloedende maatregelen | aantal in st

Nee

0

5

113 Saneren van langsparkeren of parkeerstroken langs de rijbaan | aantal in st

Ja

1

6

207 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg | aantal in meters

Nee

0

7

215 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom | aantal in st

Nee

0

IenW

E44

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Besteding (jaar T) ten laste van cofinanciering

Besteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatief

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44/01

Indicator: E44/02

Indicator: E44/03

Indicator: E44/04

Indicator: E44/05

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Naam/nummer maatregel

Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44/06

Indicator: E44/07

1

maatregelen zijn nog niet gestart

Nee

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44/08

Indicator: E44/09

Nee

IenW

E50

Bodemsanering Grondwal Bethaniënstraat Arnhem

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E50/01

Indicator: E50/02

Indicator: E50/03

Indicator: E50/04

€ 46.432

€ 46.432

Ja

Nee

IenW

E53

Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

Beschikkingsnummer / naam

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)

Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)

Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/01

Indicator: E53/02

Indicator: E53/03

Indicator: E53/04

Indicator: E53/05

Indicator: E53/06

1

SPUKSLA-21-01876674

€ 0

€ 0

1-10-2022

30-9-2023

Nee

2

SPUKSLA-21-02261480

€ 174.243

€ 174.243

8-2-2022

23-5-2022

Ja

Kopie beschikkingsnummer /naam

Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/07

Indicator: E53/08

1

SPUKSLA-21-01876674

2022

2

SPUKSLA-21-02261480

2022

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/09

Nee

IenW

E58

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021

Projectnaam / nummer

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1)

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E58/01

Indicator: E58/02

Indicator: E58/03

Indicator: E58/04

Indicator: E58/05

Indicator: E58/06

1

5000005023

€ 69.501

€ 69.501

Ja

€ 0

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E58/07

Nee

IenW

E83

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

Projectnaam / nummer

Besteding (jaar T) per project

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E83/01

Indicator: E83/02

Indicator: E83/03

Indicator: E83/04

Indicator: E83/05

1

5000005458

€ 56.428

Ja

€ 0

€ 56.428

Kopie projectnaam / nummer

Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan.

Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E83/06

Indicator: E83/07

Indicator: E83/08

Indicator: E83/09

1

5000005458

Ja

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E83/10

Nee

IenW

E84

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E84/01

Indicator: E84/02

Indicator: E84/03

Indicator: E84/04

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E84/05

Indicator: E84/06

Indicator: E84/07

Indicator: E84/08

1

317 Vervangen verharding fietspad|aantal in Meters

Nee

0

2

337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg|aantal in Meters

Nee

0

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/01

Indicator: G2/02

Indicator: G2/03

Indicator: G2/04

Indicator: G2/05

Indicator: G2/06

€ 101.453.891

€ 2.237.806

€ 4.434.608

€ 40.930

€ 244.787

€ 1.203

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Participatiewet (PW)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/07

Indicator: G2/08

Indicator: G2/09

Indicator: G2/10

Indicator: G2/11

Indicator: G2/12

€ 946.873

€ 44.430

€ 596

€ 3.318.239

€ 0

€ 24.656

Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Participatiewet (PW)

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/13

Indicator: G2/14

€ 6.704

Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) onderzoekskosten
artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G3/01

Indicator: G3/02

Indicator: G3/03

Indicator: G3/04

Indicator: G3/05

Indicator: G3/06

€ 81.196

€ 27.402

€ 107.308

€ 0

€ 0

€ 0

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)

BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07

Indicator: G3/08

Indicator: G3/09

Indicator: G3/10

Indicator: G3/11

€ 712

€ 5.242

€ 0

€ 0

Ja

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/01

Indicator: G4/02

Indicator: G4/03

Indicator: G4/04

Indicator: G4/05

Indicator: G4/06

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 4.579

€ 0

€ 104.198

€ 7.454

€ 271

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 0

€ 0

€ 47.462

€ 225.196

€ 5.975

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

€ 9.674

€ 0

€ 87.416

€ 80.592

€ 681

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€ 16.660

€ 0

€ 5.508

€ 4.292

€ 0

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 11.123

€ 0

€ 21.092

€ 5.116

€ 0

6

Totaal

€ 42.036

€ 0

€ 265.676

€ 322.650

€ 6.927

Kopie regeling

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G4/07

Indicator: G4/08

Indicator: G4/09

Indicator: G4/10

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

0

0

Ja

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

0

0

Ja

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

0

0

Ja

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

0

0

Ja

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

0

0

Ja

6

Totaal

0

0

Kopie regeling

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/11

Indicator: G4/12

Indicator: G4/13

Indicator: G4/14

Indicator: G4/15

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

6

Totaal

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie regeling

Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvantoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D2

Aard controle R

Indicator: G4/16

Indicator: G4/17

Indicator: G4/18

Indicator: G4/19

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 1.712

€ 690

€ 0

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 0

€ 0

€ 10.192

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

€ 0

€ 0

€ 0

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

6

Totaal

1.712

690

10.192

SZW

G10

Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022

Besteding (jaar T)

Baten (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G10/01

Indicator: G10/02

Indicator: G10/03

€ 610.640

€ 0

Ja

SZW

G12

Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G12/01

Indicator: G12/02

Indicator: G12/04

€ 2.280

€ 0

Ja

SZW

G13

Onderwijsroute 2022_ deel gemeente

Bestedingen onderwijsroute (jaar T)

Baten onderwijsroute (jaar T)

Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)

Baten overige voorzieningen (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G13/01

Indicator: G13/02

Indicator: G13/03

Indicator: G13/04

Indicator: G13/05

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

VWS

H1

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Besteding (jaar T)

Afspraak

Realisatie

Gemeenten

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: H1/01

Indicator: H1/02

Indicator: H1/03

24

22

€ 749.434

VWS

H4

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Totale werkelijke berekende subsidie

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/01

Indicator: H4/02

€ 3.813.028

€ 3.072.087

Activiteiten

Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten

Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/03

Indicator: H4/04

Indicator: H4/05

Indicator: H4/06

Indicator: H4/07

Indicator: H4/08

1

Exploitatie Vastgoed Sport

€ 82.866

€ 0

€ 82.866

€ 0

2

Exploitatie Sportbedrijf

€ 1.145.648

€ 0

€ 0

€ 1.145.648

3

Investeringen Sportbedrijf

€ 572.976

€ 0

€ 0

€ 572.976

4

Exploitatie Overhead (Bedrijfsvoering)

€ 535.150

€ 0

€ 0

€ 535.150

5

Investeringen SBR-Sport

€ 382.843

€ 382.843

€ 0

€ 0

6

Investeringen Vastgoed-Sport

€ 146.760

€ 146.760

€ 0

€ 0

7

Investeringen SBR-Sporthallen

€ 205.844

€ 205.844

€ 0

€ 0

VWS

H7

Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021

Gemeenten

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H7/01

Indicator: H7/02

Indicator: H7/03

Indicator: H7/04

Indicator: H7/05

1

SPUK GHNT MDA++ 2.0 Regio Arnhem 2020 - 2021 / 330820

€ 35.234

€ 84.444

Ja

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H7/06

Indicator: H7/07

Ja

Ja

VWS

H7B

Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Projectnaam/nummer

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T)Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)

Toelichting

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H7B/01

Indicator: H7B/02

Indicator: H7B/03

Indicator: H7B/04

Indicator: H7B/05

Indicator: H7B/06

1

SPUK GHNT Versterken lokale teams en samenwerking Veilig Thuis 2020 - 2021 / 330836

060200 Gemeente Apeldoorn

€ 0

€ 0

Ja

Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: H7B/07

Ja

VWS

H8

Regeling Sportakkoord 2020-2022

Beschikkingsnummer

Totaal bedrag volgens beschikking

Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)

Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/01

Indicator: H8/02

Indicator: H8/03

Indicator: H8/04

Indicator: H8/05

Indicator: H8/06

1

1034127

€ 340.569

€ 0

€ 236.423

€ 0

€ 333.542

2

1042031

€ 150.866

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/07

Indicator: H8/08

1

1034127

Ja

2

1042031

Nee

VWS

H10

Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020

Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H10/01

Indicator: H10/02

Indicator: H10/03

Indicator: H10/04

Indicator: H10/05

Indicator: H10/06

Ja

Ja

Ja

€ 0

€ 0

Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H10/07

Indicator: H10/08

Indicator: H10/09

Indicator: H10/10

Indicator: H10/11

Indicator: H10/12

€ 0

€ 147.529

€ 6.092

€ 6.092

€ 0

€ 0

Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H10/13

Indicator: H10/14

Indicator: H10/15

Indicator: H10/16

Indicator: H10/17

€ 300.000

€ 300.000

€ 0

€ 0

Nee

VWS

H12

Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken

Besteding (jaar T)

Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H12/01

Indicator: H12/02

Indicator: H12/03

€ 160.000

Ja

Nee

VWS

H14B

SPUK expertisecentra jeugdhulp

Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Optionele toelichting

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H14B/01

Indicator: H14B/02

Indicator: H14B/03

Indicator: H14B/04

Indicator: H14B/05

1

060268 Gemeente Nijmegen

€ 0

€ 0

Nee

Vermoedelijk Nijmegen. Er is (nog) geen beschikking of bedrag ontvangen.

VWS

H20

Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021

Betreft naam onderdeel

Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Toelichting (indien bij indicatoren 02, 03 en 04 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd art. 5 in lid 2)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H20/01

Indicator: H20/02

Indicator: H20/03

Indicator: H20/04

Indicator: H20/05

Indicator: H20/06

1

Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen

Ja

Ja

Ja

€ 0

2

Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kopie naam onderdeel

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H20/07

Indicator: H20/08

Indicator: H20/09

Indicator: H20/10

Indicator: H20/11

Indicator: H20/12

1

Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen

€ 0

€ 88.438

€ 106.241

€ 57.701

€ 57.701

2

Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kopie naam onderdeel

Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (art.4 lid 2 sub d)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (art. 4 lid 2 sub d)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H20/13

Indicator: H20/14

Indicator: H20/15

Indicator: H20/16

Indicator: H20/17

Indicator: H20/18

1

Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2

Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kopie naam onderdeel

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)

Activiteit Ombouw separeerruimten gerealiseerd (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)

Activiteit Ontwikkeling relationele beveiliging als de instelling niet meer beschikt over een separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)

Besteding realisatie activiteit ombouw separeerruimten in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)

Cumulatie besteding (t/m jaar T) ombouw separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H20/19

Indicator: H20/20

Indicator: H20/21

Indicator: H20/22

Indicator: H20/23

Indicator: H20/24

1

Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen

€ 0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2

Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging

n.v.t.

Kopie naam onderdeel

Besteding realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)

Cumulatie besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging (art. 4 lid 1 sub b)

Optionele toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H20/25

Indicator: H20/26

Indicator: H20/27

Indicator: H20/28

1

Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2

Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging

Eindverantwoording (Ja/nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: H20/29

Nee

VWS

H22

Regeling specifieke uitkering regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Gerealiseerde activiteit aanstellen regionaal projectleider voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' in het jaar 2022? (Ja/Nee)

Toelichting (Toelichting verplicht indien bij H22/03 "Nee" is ingevuld)

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Zelfstandige uitvoering

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023

Gemeenten

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H22/01

Indicator: H22/02

Indicator: H22/03

Indicator: H22/04

Indicator: H22/05

Indicator: H22/06

€ 75.000

€ 75.000

Ja

Ja

Ja

VWS

H25

Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)

Beschikkingsnummer / kenmerk

Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T)

Totale definitieve exploitatietekort

Totale cumulatieve besteding

Eindverantwoording

Automatisch berekend

Automatisch berekend

Automatisch berekend

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H25/01

Indicator: H25/02

Indicator: H25/03

Indicator: H25/04

Indicator: H25/05

1

SPUKIJZ21-22183

-€ 186.608

€ 186.608

€ 186.608

Ja

Naam locatie

Betreft periode
Nov + dec 2021 of Jan 2022?

Totale toezegging per locatie

Hoogte definitief exploitatietekort per locatie

Besteding per locatie

Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H25/06

Indicator: H25/07

Indicator: H25/08

Indicator: H25/09

Indicator: H25/10

Indicator: H25/11

1

De Grote Koppel

Nov + dec 2021

€ 22.751

€ 22.751

€ 22.751

€ 22.751

2

Valkenhuizen

Nov + dec 2021

€ 101.232

€ 101.232

€ 101.232

€ 101.232

3

De Grote Koppel

44562

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

4

Valkenhuizen

44562

€ 62.625

€ 62.625

€ 62.625

€ 62.625

Deze pagina is gebouwd op 07/24/2023 15:10:39 met de export van 07/24/2023 14:35:24